ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


A Ballusfa Kft. által működtetett www.ballusfatelep.hu honlapon.

Jelen szerződés a  Ballusfa Kft. (2094 Nagykovácsi, Ady Endre u. 27/1., www.ballusfatelep.hu, info@balltom.hu, tel: +36/70 453-8679, adószám: 13687678-2-13, a továbbiakban Ballusfa Kft, Szolgáltató), a továbbiakban a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló www.ballusfatelep.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat nem jogosult a weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre.

A szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a weboldalon.

A ballusfatelep.hu működése:

A www.ballusfatelep.hu weboldalon a Ballusfa Kft. által forgalmazott termékeket tekintheti meg a weboldalt böngésző Felhasználó. A weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérnie a Termék aloldalán feltüntetett ajánlatkérő platformon, vagy a weboldal egyéb menüjében található ajánlatkérést elősegítő felületeken.

A Felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre a Ballusfa Kft. igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet megtehet írásban vagy szóban a Felhasználó megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Ballusfa Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a www.ballusfatelep.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

Definíciók:

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

Megrendelő:

Minden olyan Felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint jelen ÁSZF-et és online árajánlat kérését elküldi a Ballusfa Kft.-nek.

Ajánlatkérés a weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja a Ballusfa Kft. részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A Weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából erdő károkért a Ballusfa Kft. nem vállal felelősséget.

Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

        - nevét, megnevezését

        - e-mail címét,

        - telefonszámát (nem kötelező),

        - szállítási címet (szállítási igény esetén (irányítószám, város, cím), nem kötelező)

        - megjegyzés, amely az árajánlat pontosságát segíti elő, nem kötelező

Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat a Ballusfa Kft.  kizárólag a Ballusfa Kft. ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint, saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint valamennyi egyéb vonatkozó jogszabály törvény rendelkezései szerint, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.

Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét a Ballusfa Kft. bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

Termék:

A Termékhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért a Ballusfa Kft. nem vállal felelősséget.

Termék vételára:

A Termékek mellett megtalálható a termék nettó és bruttó vételára is. A bruttó vételár tartalmazza az általános forgalmi adót, melynek mértéke 27%. Amennyiben a weboldalon a Ballusfa Kft. leggondosabb eljárása ellenére hibás ár kerül megjelenítésre, a Ballusfa Kft. nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Ballusfa Kft. felajánlhatja a Felhasználó számára a terméket valós vételárán.

Megrendelés és fizetési feltételek:

Szerződéskötésnek minősül, ha Megrendelő aláírja a szerződést, vagy e-mailben, illetve telefonon keresztül a megrendelésre utaló magatartással visszajelzést küld a Ballusfa Kft. részére, illetve ha az előleg megfizetésre kerül készpénzben, vagy Ballusfa Kft. bankszámlájára történő átutalással. Szerződéskötés esetén Megrendelő köteles elfogadni a szerződési feltételeket és a Ballusfa Kft. által működtetett www.ballusfatelep.hu honlapon található ÁSZF-et is, aláírás nélküli szerződéskötés esetén is. A szerződéskötés pillanatában Megrendelő által a szerződésben feltüntetett termékek megrendelése www.ballusfatelep.hu-től megtörténik.

Megrendelő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot köteles fizetni a Ballusfa Kft. részére. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 8 százalékkal növelt értéke. A szerződés teljes bruttó értékének, a raktározás díjának, felesleges kiszállás esetén a meghiúsult kiszállási díjnak, illetve késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat megfizetéséig Ballusfa Kft. a megrendelt termékek átadását megtagadhatja.

Ballusfa Kft. által forgalmazott termékek jelentős részének az ára a forint euróhoz viszonyított árfolyamától függ. Ballusfa Kft. abban az esetben, ha a forint euróhoz viszonyított árfolyama negatív irányba változik (vagyis a forint értéke gyengül az euróéhoz viszonyítva) Ballusfa Kft. és Megrendelő az aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelően korrigált ár alapján számolnak el.

Megrendelés módosítása:

A Megrendelőnek joga van a megrendelése módosításához, de minden addigi felmerült egyéb költséget (pl. szállítási díj) Megrendelőnek kötelessége megtéríteni.

Ballusfa Kft. fenntartja a jogát a módosításra, a teljes, illetve a részleges lemondásra a megrendeléstől, amennyiben rajta kívülálló okok miatt a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ballusfa Kft. és Megrendelő alternatív megoldás keresésére törekszenek. Amennyiben találnak ilyen megoldást, az eredeti megrendelését módosítják és az új megrendelés szerinti árak mellett számolnak el egymással. Amennyiben Ballusfa Kft. és Megrendelő nem találnak alternatív megoldást, Megrendelő és a Ballusfa Kft. jogosult a megrendeléstől elállni.

Szállítás:

Igény esetén, egyedi díjazás ellenében szállítás is megrendelhető, melynek díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított Termékek mennyiségétől függ. A megrendelt termékek telephelyről való elszállítása Megrendelő feladata. A teljesítés helyszíne Ballusfa Kft. telephelye, Megrendelő által megadott cím esetén is. Igény esetén a szállítás külön díj ellenében megrendelhető, akár utólag is. A szállítási díj egyszeri kiszállást tartalmaz, ha Megrendelő igénye szerint, vagy Megrendelő mulasztása miatt többszöri kiszállás szükséges, a szállítási díj szállításonként kerül felszámolásra. 

Garancia:

Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelés számát, illetve a Megrendelő adatait, elérhetőségét.

Elállás:

A weboldalon keresztül létrejött megrendelésekre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete az irányadó, de az ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK a szerződésekre nem alkalmazhatóak. Minden megrendelés a vállalkozás üzlethelyiségében létrejött szerződésnek tekintendő.

A www.ballusfatelep.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége a Szolgáltató szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. A Szolgáltató mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az info@balltom.hu e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

Felhasználó adatainak felhasználásaata:

Ballusfa Kft. kötelezi magát, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a Ballusfa Kft. ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli és kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el, bizalmasan kezeli. A személyes adatokat kizárólag az arra jogosult hatóság részére teszi elérhetővé a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott, személyes jellegüktől visszaállíthatatlanul megfosztott, azonosításra alkalmatlan adatait a Szolgáltató statisztikai és fejlesztési célokra gyűjtheti, korlátlan ideig felhasználhatja.

Cookie Szabályzat:

A Ballusfa Kft. által működtetett www.ballusfatelep.hu Cookie-kat használ.

Néhány, a Szolgáltató által használt Cookie elengedhetetlen a weboldal egyes funkcióinak a megfelelő működéséhez, míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb weboldalt tegyünk elérhetővé Felhasználóink számára. Bizonyos Cookiek csak átmenetiek és eltűnnek a  böngésző bezárását követően, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a Felhasználó számítógépén maradnak. A Szolgáltató néhány helyi Cookie-t is használ, melyek helyi kampányokhoz kötődnek, a kampány lezárultával pedig eltűnnek.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használ a Szolgáltató.

A Felhasználónak lehetősége van látogatása során mellőzni a Cookie-k használatát, de figyelembe kell venni, hogy bizonyos funkciók és a weboldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Amennyiben a Felhasználó a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, a böngésző beállításaiban megteheti.

Szerzői jogok, és védjegyek:

A Ballusfa Kft.-hez kapcsolódó bármely weboldalon, vagy egyéb csatornákon keresztül a Szolgáltató által megjelentettet valamennyi tartalom, leírás, ábra, kép, fénykép, videó, zene, információ, szoftver, megoldás, stb. a Ballusfa Kft. tulajdonát képezi.

A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A weboldal használói kötelezik magukat, hogy a weboldalon található tartalmakról semmilyen formában nem készítenek másolatot, azt nem rögzítik, nem terjesztik, nem továbbítják, vagy szerkesztik, nem értékesítik tovább, s azt nem hozzák nyilvánosságra. A weboldal egésze vagy része Felhasználó általi kereskedelmi célú felhasználása, kizárólag a Ballusfa Kft. engedélyével lehetséges.

A www.ballusfatelep.hu weboldal vagy mikro oldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Ballusfa Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos.

Bármilyen ezen körbe tartozó tevékenység észlelése esetén a Ballusfa Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.

A Ballusfa Kft. márkanevének, logójának, és bármely szellemi tulajdonának megsértése, bitorlása a jogsértő felelősségét eredményezi és a Ballusfa Kft. a felelősségre vonást kezdeményezi.

A Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerzői jog által védett anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki, vagy mentheti el.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

A www.ballusfatelep.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.